Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์
   


ต้องการเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา แต่ก็ถูกบังคับให้เข้าศึกษาวิชาเอกการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับสายงานทีปฏิบัติ ด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการเรียนรู้ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ก็สำเร็จรับปริญญาเป็นมหาบัณฑิตตามความตั้งใจ

Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
update