Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com

เมื่อครูต๋อยไปสิงคโปร์   


เมื่อไปสิงคโปร์ 7-11 กันยายน พ.ศ.2550

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมประเทศสิงคโปร์ เพื่อนบ้านทางตอนใต้ของไทยเรา เมื่อวันที่ 7 - 11 กันยายน 2550 โดย ความอนุเคราะห์จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาดูงานและทัศนศึกษา เรื่อง การใช้ ICT ในการเรียนการสอน และการแข่งขัน The National Junior Robotics Competition (NJRC) ก่อนที่จะบอกกล่าวอะไร ก็มารู้เรื่องของ ประเทศสิงคโปร์ ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนนะ

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง - ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 1'09"เหนือ และ 1'29"เหนือ กับเส้นแวงที่ 103'36"เหนือ และ 104'25"เหนือ หรือประมาณ 137 กิโลเมตรเหนือเส้นศูนย์สูตร
พื้นที่ - ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยในบริเวณรอบ ๆ 63 เกาะ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร
ภูมิอากาศ - อากาศร้อนชื้นตลอดปี และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26.8-31 องศาเซลเซียส
วันชาติ - 9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อ 9 สิงหาคม 2508) เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน - 8 สิงหาคม 2510
ภาษา - อังกฤษ (ภาษาราชการ) มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ
ศาสนา - พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%)
ประชากร - 4.19 ล้านคน (2546)โรงละคร ที่เขาบอกว่า ทันสมัยที่สุดในโลก ระบบเสียงสุดยอด แต่เราบอกว่าตัวอาคารดูเหมือนลูกทุเรียนบ้านเราเนาะ


ประเทศเป็นเกาะ พื้นที่ไม่กว้างขวาง การใช้พื้นที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจ จึงใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด


ดูสะอาดตา ทั้งๆ ที่สิ่งก่อสร้างดูเกะกะไปหมด สังเกตแล้วเราบอกว่า เป็นเพราะไม่เห็นสายโทรศัพท์ เสาและสายไฟฟ้า เหมือนบ้านเราต่างหาก

เชื้อชาติิ - ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%)
เวลา - GMT+0800 (เวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าเวลาในไทย 1 ชั่วโมง)
การเมืองการปกครอง
พรรคการเมือง - ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลัก 3 พรรค ได้แก่ พรรค People’s Action Party (PAP) พรรค Singapore Democratic Party (SDA)
และพรรค Workers’ Party (WP)
รูปแบบการปกครอง
- สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
- ผู้นำสำคัญทางการเมืองนายเอส อาร์ นาธาน (S. R. Nathan) ประธานาธิบดี นายลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) รัฐมนตรีอาวุโส นายโก๊ะ จ๊ก ตง (Goh Chok Tong) นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ เอส จายากุมาร์ (Professor S. Jayakumar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพื้นที่มีน้อย การใช้พื้นที่จึงต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม เราจึงดูเหมือนเป็นเมืองการค้า ไม่มีที่อยู่อาศัย


ประเทศเป็นเกาะ พื้นที่ไม่กว้างขวาง แต่ก็มีความพยายาม ถมทะเลเพื่อสร้างเมือง


เป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ ซื้อเกาะจากอินโดนีเซีย เพื่อขนดินมาถมทะเลเพื่อขยายเกาะสิงคโปร์

สถานการณ์การเมืองในสิงคโปร์
- สถานการณ์ทางการเมืองโดยทั่วไปของสิงคโปร์ยังคงมีเสถียรภาพและความมั่นคง ภายใต้การบริหารของนายโก๊ะ จ๊ก ตง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
โดยพรรค People’s Action Party (PAP) เนื่องจากการบริหารประเทศของพรรคดังกล่าวมีประสิทธิภาพดียิ่งมาโดยตลอด เป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่

- ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2544 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 84 คน พรรค PAP ซึ่งเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภามาตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราช ได้ที่นั่งในสภา 82 ที่นั่ง ในขณะที่พรรค Singapore Democratic Party (SDA)
และพรรค Workers’ Party (WP) ได้พรรคละ 1 ที่นั่ง ์ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดเดิม ปัจจุบัน พรรค PAP กำลังเตรียมการถ่ายโอนอำนาจการบริหารจากผู้นำรุ่นที่สองคือนายโก๊ะ จ๊ก ตง ไปสู่ผู้นำคนต่อไป คือนายลี เซียน ลุง บุตรของนายลี กวน ย์

- เมื่อ 17 สิงหาคม 2546 นายโก๊ะ จ๊ก ตง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวในสุนทรพจน์วันชาติว่า จะถ่ายโอนอำนาจให้นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี ในปี 2548 ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบจากทั้งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่น ๆ เพื่อให้นายลีมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 2 ปี ก่อนการเลือกตั้งในปี 2550 ซึ่งจะเป็นการให้โอกาสประชาชนเห็นผลงานของนายลี เซียน ลุง และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนเมื่อก่อนคือพระราชวังของ ร.5 ปัจจุบัน คือสถานฑูตไทยในสิงคโปร์


รูปปั้นเซอร์แรฟเฟิล ผู้เป็นตำนานการสร้างประเทศสิงคโปร์


ถึงพิ้นดินมีน้อย แต่ก็ไม่ทำลายธรรมชาติ ความร่มรื่นมีให้เห็นในทุกที่

เศรษฐกิจการค้า   ระบบเศรษฐกิจ - เสรี
เงินตรา - ดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยน - 23.17 บาท/1 ดอลลาร์สิงคโปร์ - 1 ดอลลาร์สหรัฐ/1.70 ดอลลาร์สิงคโปร์
สังคม- เน้นการสร้างความสมานฉันท์ทางสังคม เนื่องจากสิงคโปร์มีลักษณะเป็นพหุสังคม
สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สิงคโปร์- ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาตลอดกว่า 40 ปี และได้พัฒนาไปเป็นลักษณะ “หุ้นส่วน” ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากไทยและสิงคโปร์มีจุดแข็งและมีศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อกันเป็นอย่างดี ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงานจำนวนมาก และมีพื้นที่กว้างใหญ่ ส่วนสิงคโปร์มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีระดับสูงด้านอุตสาหกรรม ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่น้อย ซึ่งได้มีการนำจุดแข็งที่ทั้งสองฝ่ายมีมาใช้ร่วมกันจนนำไปสู่การส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน
ตัว MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
- ตัวสิงโตทะเล หรือที่รู้จักในชื่อของ Merlion นี้ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว โดยล่าสุดจากผลสำรวจ ของคณะกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ ได้สำรวจออกมาพบว่า มีนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้ามาชมชมรูปปั้นดังกล่าว โดยรูปปั้นมีลักษณะหัวเป็นสิงโต แต่ตัวเป็นปลา มีความสูงประมาณ 8.6 เมตร น้ำหนัก 70 ตัน ทำมาจากซีเมนต์ สร้างขึ้นโดย นาย Lim Nang Seng ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ เดิมทีเดียว รูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ ในสวนสาธารณะ Merlion บริเวณสะพาน Esplanade แต่ในเดือนเมษายน - กันยายน ปี 2002 นี้ ตัว Merlion นี้ จะถูกย้ายไปยังฝั่งตรงข้ามแทนความร่มรื่นของธรรมชาติ ที่รักษาไว้ การคมนาคมจึงมี Cable Car ไว้ลำเลียงทางอากาสด้วย จะได้ไม่ตัดไม้ไง


Merlion สัญญลักษณ์ของประเทศ อีกตัวที่พยายามสร้างให้ยิ่งใหญ่ อีกทั้งแฝงปรัชญาแห่งความเป็นชาติไว้ด้วย


Merlion หรือปลาหัวสิงห์โต สัญญลักษณ์ของประเทศ ที่มีตำนานการสร้างชาติแอบแฝงอยู่ ตัวนี้เป็นตัวแรกที่สร้าง

เกาะเซ็นโตซ่า
- ในบรรดาเกาะที่รายล้อมอยู่ใกล้ๆ กับประเทศสิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่าถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเกาะแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ ที่ใครต่อใครต้องแวะไปเมื่อไปเยือนสิงคโปร์ การเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้สะดวกสบายมาก สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การโดยสารเคเบิ้ล คาร์ (Cable Car)
- เกาะ Palau Seking ทอดตัวอยู่ทางทิศตะวันตกระหว่างเกาะใหญ่ทั้งหลาย เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมัน อย่างไรก็ดี เกาะแห่งนี้ ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างเหนียวแน่น หมู่บ้านชาวมาเลย์ หรือทีเรียกว่า Kampong ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาสูงเหนือพื้นน้ำ ยังคงอยู่กันอย่างตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม สามารถเดินรอบเกาะแห่งนี้ได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
เขตจูร่ง
- เป็นแหล่งพื้นที่อุตสาหกรรม และยังเป็นแหล่งงานของชาวสิงคโปร์ บริเวณเขตจูร่งนี้ มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ สวนนกจูล่ง ที่มีนกกว่า 500 ชนิด รวมแล้วกว่า 6,000 ตัว ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยสวนนกจูล่งแห่งนี้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสวนนกชั้นนำ ในภูมิภาคและยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปีกอีกด้วย เชื่อหรือไม่ว่าสวนนกแห่งนี้มีนักท่องเที่ยว เข้าชมปีละกว่าล้านคน ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวป้ายบอกทาง ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาเห็นความสำคัญ แม้ในสวนนก ก็สะอาด สดใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ ยังไงก็ไม่หลงทาง


เนื่องจากมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึก ปูน หิน การใช้สถาปัตยกรรมและเส้นสีจึงช่วยให้ดูดีไปอีกแบบ


แม่น้ำ ถึงจะเป็นเพียงสายสั้น ๆ แต่ก็ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด ความสะอาดไม่ว่าบนบก หรือในน้ำ เขาสอนกันได้เนาะ

การศึกษาดูงาน : ครูสุระพันธ์ บอก
- เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอรไลน์ เที่ยวบิน SQ975 ในวันที่ 7 ก.ย. 2550 เวลา 16.30 น. ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เข้าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรแล้ว เข้าสู่กลางเมืองสิงคโปร์โดยรถมินิบัสที่ทางคณะผู้ต้อนรับนำมารับเข้าที่พักที่ โรงแรม Oxford Hotel พักร่วมกับ อ.เชลงศักดิ์ ห้องพักชั้นที่เก้า ห้องหมายเลข 95 เดินชมเมืองกับคณะย่าน Simlim Square ห่างจากที่พักประมาณ 400 เมตร สินค้าราคาค่อนข้างแพงกว่าประเทศไทย 30 % - 100 % เย็นนี้รับประทานอาหารเย็นในศูนย์อาหารด้านหน้า Simlim Square ข้าวหน้าเป็ดจานละ 4เหรียญสิงคโปร์ น้ำเปล่าขวดละ 1 เหรียญ 20 เซ็น (ราคาแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 23 บาท)สนามบินสุวรรณภูมิของไทย ดูยิ่งใหญ่ แต่ก็เหมือนยังไม่พร้อม ดูสับสนในทีพอควรที่เดียว


สนามบินชางกี ดูทันสมัย เรียบง่าย เป็นระเบียบ ดูเราจะไม่ทันเขานะ บอกตรงๆ


ระบำอินเดีย ถวายเทพชาวฮินดู มีให้เห็นในกลางใจเมืองสิงคโปร์ เขาอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขนะ

- วันที่ 8 ก.ย. 2550 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารที่ทางโรงแรมจัดไว้มีข้าวพัดผัก,ซุปถั่ว, ซาลาเปา, ขนมปัง, เนยแข็ง, น้ำเปล่า, น้ำส้มคั้น, ข้าวต้มและกาแฟ รับประทานแบบช่วยตัวเอง เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ ติดต่อสอบถามทราบว่า การแข่งขันหุ่นยนต์จะเริ่มเวลา 13.00 น. และศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดให้เข้าเวลา 10.00 น. วันนี้เป็นวันเสาร์ จึงมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวค่อนข้างมาก ไกด์ จึงแนะนำเดินชมภายนอกก่อน และเข้าชมภาพยนต์สามมิติที่ฉายในระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกโดยจอโค้ง 360 องศา จึงตัดสินใจเข้าดูในอัตราคนละ 20 เหรียญ เรื่องที่ฉายวันนี้ชื่อ ทอนาโด ระบบนี้เวลาดูเหมือนกับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเรื่อง หรือเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในภาพยนต์ ออกจากโรงภาพยนต์ เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ก็เป็นที่ยอมรับว่าเขาทำได้ดีมาก เน้นด้านเทคโนโลยี และระบบ IT ระบบการนำเสนอจะมีคำอธิบายด้วยข้อความ ด้วยเสียง และภาพยนต์เรื่องสั้น ๆ แต่ระบบแสงค่อนข้างจะเสนอในลักษณะภาคกลางคืน คือแสงค่อนข้างน้อย จึงทำให้ดูเหมือนว่างานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด ซึ่งในความเป็นจริง ก็ดูค่อนข้างหยาบ อาหารกลางวันวันนี้เป็น Mc Donal .ในชุด Big Mac ในราคาชุดละ 16 เหรียญ บ่ายเข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งสนามก็ไม่ใหญ่ขนาดห้องทำการแข่งขันประมาณ 10 X 20 เมตร แต่มีอัฒจรรย์ ที่นั่ง 10 ระดับขั้น 3 ด้าน ผู้จัดการแข่งขันคือศูนย์วิทยาศาสตร์แต่มีบริษัทเอกชนผู้จำหน่ายอุปกรณ์หุ่นยนต์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขันจึงเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การแข่งขันมี 3 ประเภท คือ วิ่งตามสนามที่กำหนดให้ , แข่งวิ่งเร็ว และแข่งหุ่นซูโม การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก จนกว่าจะมีผู้ชนะเลิศ การวิ่งตามสนามที่กำหนด ก็เป็นการเก็บคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ทีมสมัครเข้าแข่งกว่า 500 ทีม การแข่งขันเสร็จสิ้นเวลา 17.00 น.กลับถึงโรงแรมที่พัก ออกเดินชมเมืองต่อ วันนี้เดินไปเที่ยวย่านถนนออชาดที่เชื่อมต่อกับย่าน Simlim Square เดินหาซื้อของฝาก มองหาตลอดแนวล้วนแต่มาจากไทยทั้งนั้น ราคา คูณสอง หรือสองเท่าของราคาในประเทศไทย เดินไปมาเห็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันได้ คืองิ้วจีน กับ การแสดงของอินเดียด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ล้อมรอบด้วยสวนน้ำ บ้านเมืองบนเส้นศูนย์สูตร น้ำช่วยระบายความร้อน(ความคิดส่วนตัวนะ)


ของเล่นในสวนน้ำ เป็นแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่อาศัยน้ำเป็นหลัก ก็ดูดีไปอีกแบบ


ที่เห็นล้วนเป็นผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ กำลังฝึกซ้อม ปรับแต่งหุ่นต์ แก้ไขโปรแกรมอย่างเมามัน

- วันที่ 9 ก.ย. 2550 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม อาหารเหมือนเดิมทุกประการ เดินทางสู่สวนนกจูร่ง บนเนื้อที่กว่า 20 เฮกตาร์ ก็เหมือนกับสวนนกบ้านเรา ดูเหมือนสวนนกบ้านเราจะดูดีกว่า แต่จำนวนนกจะไม่เหมือนกัน แต่ในสวนนกนี้มีการแสดงของนกถึง 2 ที่ ที่แสดงไม่เหมือนกัน แต่ที่เหมือนกับเราคือร้านขายของที่ระลึกที่จะมีตั้งแต่เข้าจนถึงทางออก นั่งรถชมเมือง ไม่จอด คือรถพาวิ่งชมเมือง โดยมีไกด์บรรยายไปตลอดถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่รถวิ่งผ่าน แวะรับประทานอาหารที่ภัตราคาร 2000 (ชื่อเป็นภาษาจีน เขียนไม่ถูกแต่จำได้ว่าแปลว่า 2000) แล้วไปชมรูปปั้นเซอร์แรฟเฟิล นั่งเรือชมแม่น้ำ ขึ้นถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อนเดินทางสู่เมาส์เฟเบอร์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่เกาะเซ็นโตซ่า ซึ่งเป็นเกาะที่ดูเหมือนเมืองสวนสนุกที่มีทุกอย่างในเกาะนี้ หาดทราย, พิพิธภัณฑ์, เครื่องเล่นสวนสนุกหลากหลาย หอคอย Merlion Tower ซึ่งสูง 37 เมตร รับประทานอาหารค่ำที่ภัตราคาร เกาะเซ็นโตซ่า นั่งรถรางชมเกาะ และดูการแสดงน้ำพุดนตรี ในเวลา 19.30 น. ซึ่งดูสวยงามแปลกตา กลับที่พักเวลา 20.30 น. ออกเดินชมเมืองต่อ วันนี้เดินไปเที่ยวย่านคนกลางคืนที่มีชื่อ ริมแม่น้ำสิงคโปร์ มีห้องอาหารชื่อเรือนไทยด้วย แต่ก็ได้แต่เดินเที่ยว เพราะยังหัวค่ำไป จึงกลับรับประทานอาหารเย็นย่านเดิม แต่ร้านใหม่ วันนี้กิน 6 คน อิ่ม หมดไป 160 เหรียญ (มีเบียร์ด้วย) อิ่มแล้วก็กลับพักผ่อนหอคอย Merlion Tower ซึ่งสูง 37 เมตร เป็น Merlion ตัวที่สอง สร้างบนเกาะเซ็นโตซ่า


การแสดงของสวนนกจูร่ง ก็ไม่ต่างไปจากบ้านเรา มีหลากหลายชนิด แต่ก็ไม่เหมือนในธรรมชาติ


ในทุกที่ เข้าชมการแสดง ก่อนจากก็จะมีผลผลิตจำหน่าย ที่สวนนกก็เช่นกัน ผลิตภัณฑ์จากไข่ นก

- วันที่ 10 ก.ย. 2550 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม อาหารเหมือนเดิมทุกประการ เดินทางไปดูงานที่ Canberra Primary School, The Future School เป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดสอนสองกะเพราะมีนักเรียนมาก มีครูธุรการ จำนวน 12 คน ครูสายการสอน 101 คน เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและให้ชุมชน เป็นผู้กำหนดทิศทางของโรงเรียน มีนโยบายการศึกษา และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ชัดเจนและเดินตามแนวทางที่กำหนดไปสู่จุดหมาย ครูมีการทำสัญญากับฝ่ายบริหารถึงเป้าหมายการทำงาน เพื่อการประเมินการปฏิบัติงานและการให้เงินโบนัสหรือค่าจ้างเพิ่ม ครูแต่ละคนไม่รู้ว่าใครได้รับเงินค่าจ้างเดือนละเท่าไร และค่อนข้างจะไม่พอใจมากเมื่อถูกถามถึงค่าจ้าง สภาพโดยทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน จัดให้อยู่ในระดับ ดีมาก โรงเรียนกำลังปรับกระบวนการเพื่อไปสู่ The Future School
CPS as Future School
Excelling and Inspiring towards
Innovative Teaching and Learning
Experiences anchored on
Pedagogically sound ICT/IDM practices.
ถึงจะเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ แต่ในทุกที่ของประเทศนี้ จะเน้นเรื่องน้ำเป็นสำคัญ เช่นสวนน้ำในโรงเรียนนี้


ถึงจะเป็นโรงเรียนของรัฐ การประกาศปรัชญาการจัดการศึกษา จำเป็นที่ต้องประกาศให้ชุมชนรู้


ที่ดินมีน้อย การจัดสวนพฤกษศาสตร์ในลักษณะส่วนหย่อม ก็มีให้เห็นในทุกโรงเรียน เล็กแต่สุดคุ้ม


ถ้วยรางวัล โล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ ที่เห็นในตู้แสดงนั้น ล้วนของจริงที่ได้มาด้วยความสามารถของโรงเรียน บางชิ้นเป็นรางวัลระดับประเทศ


ห้องสมุด ถึงเป็นโรงเรียนประถม แต่ก็สะอาด เป็นระเบียบ ดูดีๆ มีมุมคอมพิวเตอร์ให้เห็นด้วย


ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง : 2 คน เขาบอกสอนการใช้เฉพาะ ป.1 กับ ป.2 นอกนั้นสอนเรื่องเทคนิคเฉพาะตามความสนใจ

เวลา 11.00 น. เดินทางดูงานโรงเรียนระดับมัธยมชื่อ Dunman Secondary School เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสองระบบในโรงเรียนเดียว กล่าวคือการศึกษาในระดับมัธยมของสิงคโปร์จะจัดเป็นการศึกษาบังคับ 4 ปี และเน้นการศึกษาต่อเรียน 5 ปี ผู้ที่เลือกเรียน 4 ปี ก็เน้นสายอาชีพ เรียน 5 ปี ก็มุ่งสู่มหาวิทยาลัย จึงเปรียบได้ว่ามี 2 หลักสูตรคือสายสามัญกับสายอาชีพในโรงเรียนนี้ สภาพการจัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่าง จากประเทศไทยนัก ที่เห็นเด่นชัดคือ จำนวนบุคลากร ที่เรียกได้ว่าเกินพอ สายการสอนก็สอนอย่างเดียวไม่ต้องสนใจกับงานธุรการ เงินทุนการศึกษาและงบประมาณในการจัดสร้างอาคาร เสนอต่อรัฐ หากมีเหตุผลพอ ก็จะได้รับอนุมัติและปรับเปลี่ยนทันที เหมือนกับโรงเรียน Dunman ที่กำลังปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต จึงได้รับงบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมาย
WELLCOME
To
Dunman Secondary School
We will be pleased to help you
Or show you around our school.
Kindly call at the General Office.
ป้ายต้อนรับ ดูขลังบอกถึงความเก๋าหรือเก่าแก่ของโรงเรียน ถึงเล็กแต่ก็มองเห็นง่าย


เป็นโรงเรียนระดับมัธยม ห้องเตรียมวิทย์จึงดูทันสมัย และดูว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ด้วย


ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จึงดูดี นัยว่าเป็นโรงเรียนดีเด่น เก่าแก่โรงเรียนหนึ่งที่มีตำนาน


ห้องเรียนวิชาออกแบบ ดูทันสมัย มีเทคนิคผสมผสานความคิด สมกับเป็นห้องเรียนการออกแบบ


โต๊ะเรียน ดูผิวเผินเหมือนสลับลายไม้ แต่มีอะไรซ่อนอยู่ ดูให้ดี ไม่เลวเลยใช่เปล่า แล้วเด็กเขาจะเป็นอย่างไรนี่


ก่อนจาก เป็นธรรมเนียม ขอสักภาพไว้เป็นที่ระลึก เจอคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูกไง

เวลา 16.00 น. กลับโรงแรมที่พัก ประชุม ปรึกษาหารือและเตรียมการดูงานโรงเรียนต่อไป และวางแผนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทยในปีต่อไป ผลสรุปการประชุม มอบคุณนิรมิษ เพียรประเสริฐ นักวิชาการ สสวท. เวลา 19.00 น. ออกเดินชมเมืองต่อวันนี้ตกลงเดินย่านไชน่าทาวน์ ได้ผลดังหวังมีสินค้าที่ใช้เป็นของที่ระลึกมากมาย อาหารการกินก็ไม่แตกต่างจากบ้านเรา เที่ยวจับจ่ายจนเพลิน ได้ตามที่ต้องการของแต่ละคนก็เดินกลับที่พัก ขามาเดินไม่เหนื่อย ขากลับเพลียที่เดียว ถึงที่พักก็เข้าเกือบ 23.00 น.เรามาในช่วงเทศกาลไหว้ของคนจีน ย่านไชน่าทาวน์ ของสิงคโปร์จึงมากด้วยแสงสีในยามค่ำคืน


ความสวยงามในยามค่ำคืน ดูสวยไปอีกแบบ นอกจากสีสันแล้วยังใช้แสงสีด้วย


ย่านที่พักอาศัย ส่วนใหญ่ก็เป็นอาคารชุด หากไม่รวยจริงอย่าคิดว่าจะได้อยู่บ้านเดี่ยว ก็พื้นดินมันมีน้อยนี่

- วันที่ 11 ก.ย. 2550 เก็บกระเป๋าเตรียมเดินทางกลับ ซื้อของฝากไม่ดูเกือบเก็บไม่หมด ไม่ใช่มากแต่กระเป๋าไม่พอต่างหากละ เสร็จแล้วรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจัดให้ เวลา 08.00 น. เดินทางดูงานที่ East Spring Primary School เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่เน้นการศึกษาด้านปฏิบัติจริง ทั้งเน้น IT เป็นพิเศษด้วย ดูระบบการจัดการแล้วแตกต่างจาก 2 โรงเรียนที่ผ่านมามาก ที่นี่ดูเป็นระบบ แบ่งงานที่ลงตัวไม่ก้าวก่ายงานกัน ดูงานไหลลื่น การต้อนรับ การตอบคำถาม การนำชมสถานที่ แบ่งงานกันอย่างลงตัวและเป็นตัวอย่างที่ผู้บริหารควรนำไปปฏิบัติ ที่น่าแปลกคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทุกมุมเรียนรู้ของโรงเรียนในแต่ละชุด จะมี 1 เครื่อง ที่กำหนดไว้ว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น สอบถามได้คำตอบว่าเด็กผู้ชายมักจะแย่งเด็กผู้หญิงและผู้หญิงก็จะยอมทุกที่ สุดท้ายต้องมีข้อกำหนดเช่นนี้ไว้ เมืองไทยเราก็น่าจะเอาเป็นตัวอย่างเนาะ
The Desired Outcomes of Education
At the end of primary school, pupils should
    - Be able to distinguish right from wrong.
    - Have learn to share and put others first.
    - Be able to build friendships with others.
    - Have a lively curiosity about things.
    - Be able to think for and express themselves.
    - Take pride in their work.
    - Have cultivated healthy habits.
    - Love Singapore.นอกจากความสะอาดแล้ว เราจะเห็นชั้นหนังสือ เขาบอกว่า เมื่อมีที่นั่ง ก็ต้องมีหนังสือไว้ให้อ่าน เพื่อความเคยชิน บ้านเราเคยฝึกให้รักการอ่านบ้างเปล่า


ความปลอดภัยสำคัญ ที่เห็นเหมือนหินเกล็ดใต้เครื่องเล่นนะ ล้วนเป็นยางที่นุ่ม ยืดหยุ่น สร้างความปลอดภัยได้ดีทีเดียว


เรื่อง IT เขาให้ความสำคัญมากจริง ๆ แม้ในโรงอาหารก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเป็นมุมไว้ บ้านเราอีกกี่ปีหนอ


การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ทุกที่ ดังนั้น แม้ข้างทางเดินก็ใช้เป็นที่ให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และดูดี


เขาประกาศไว้ให้เห็นว่า เขาจะทำอย่างไรกับนักเรียนของเขาเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ส่วนบ้านเราป้ายที่เห็นมีแต่เน้นเอาใจนาย


พื้นที่มีน้อย แต่ก็ใช้อย่างเหมาะสม แม้ส่วนหย่อมก็สร้างให้ความสวยงาม และความร่มรื่นในโรงเรียนได้

เวลา 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตราคารจีน อาหารอร่อยมาก แล้วเที่ยวจับจ่ายก่อนกลับประเทศไทย ที่ย่านไชน่าทาวน์ เรามาแล้วเมื่อคืนวันนี้เลยฉลุยในการนำเที่ยวและบอกแหล่งสินค้าราคาถูกได้ เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมทะเลก่อนกลับ เป็นอาหารจีนอีกเช่นเดิม เวลา 19.00 น. Check in ที่ สนามบิน ชางกี เดินทางกลับ ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ เวลา 22.30 น.โดยสวัสดิภาพ
ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ให้โอกาส และคณะร่วมเดินทางศึกษาดูงานทุกท่าน ที่ดูแลและช่วยเหลือ จนเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาโดยปลอดภัยที่สนามบิน ชางกี ขณะรอเครื่อง ก็มี Internet ฟรี ไว้ให้ตรวจสอบ e-mail ก่อนขึ้นเครื่อง


ขณะรอเวลาขึ้นเครื่อง ก็นั่งรอเช่นนี้ ทุกสนามบินทั่วโลก เหมือนกันเด๊ะเลย


บนเครื่องสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลด์ พาหนะที่นำพาเรากลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย


Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
update