Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
สองสาว แม่-ลูก
ทัศนศึกษาเมืองจีน
   


หลังจากจบคุรุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เป็นแม่ก็กล่อมลูกสาวผู้เพิ่งรับปริญญาบัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาใหม่ๆ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษารุ่น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี ศูนย์โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร อุบลราชธานี เรียนคงหนัก เลยต้องจัดทัศนศึกษา ดูงานต่างประเทศบ้าง ตกลงกันได้ไปจีน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ สี่คืนสามวัน ความรู้คงเพิ่มขึ้นนะครับ
Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
update