Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com

คุณยายกง ศิลปศาสตร์   


คุณยายกง ศิลปศาสตร์ นามสกุลเดิม ธานี

เกิดเมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2467 ณ บ้าน ท่าศาลา ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของคุณตาฮัก และคุณยายเพ็ง ธานี ซึ่งมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 10 คน ดังนี้

๑. นางกง ศิลปศาสตร์ ผู้วายชนม์
๒. นางสมัคร ไชยจักร
๓. นางนิ่มนวล ธานี
๔. นายเส่ง ธานี
๕. นายเล่ง ธานี
๖. นางทับทิม พิศชวนชม
๗. นางพุ่มพวง ประพา
๘. นางทองจันทร์ แท่งทอง
๙. นายวินัย ธานี
๑๐. ร.ต.ต.ธงชัย ธานีญาติ ๆ ในวันแรก (๑ มิถุนายน ๒๕๕๑)


ญาติ ๆ ในวันแรก (๑ มิถุนายน ๒๕๕๑)


วันแรกก็สวดอภิธรรมนะ

เมื่อมีวัยอันสมควรได้สมรสกับ คุณตาสงวน ศิลปศาสตร์ ทั้งสองได้ก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะมั่นคง และเลี้ยงบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษา ตลอดจนอบรมบุตรธิดาให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันมั่นเพียรในการทำงาน ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถ มีบุตร ธิดารวมทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

๑. นายวัชรินทร์ ศิลปศาสตร์
๒. นายมาโนช ศิลปศาสตร์
๓. นายชัยโรจน์ ศิลปศาสตร์
๔. นางกฤษณา ศรีสงคราม
๕. นางลักขณา ศิลปศาสตร์
๖. นายปราโมทย์ ศิลปศาสตร์
๗. นางศุภรัตน์ ตีระถะบ้านของคุณยาย


อากาศก็ร้อนพอควร


คุณอำนาจ ศรีสงคราม ถวายซอง

ผ่านฝน ผ่านลม เส้นผมขาว ผ่านร้อนหนาว ผ่านเรื่องราวมามากหลาย
รู้เกิด รู้แก่ รู้เจ็บตาย หวังเผื่อวันสุดท้ายกันทุกคน
ตราบที่ชีวิตนี้ ยังมีอยู่ รู้ได้ก็ให้รู้ตั้งแต่ต้น
เด็กผู้ใหญ่ ไพร่ผู้ดีหรือมีจน มีหนึ่งหนเหมือนกันคือวันตายนายปราโมทย์ ศิลปศาสตร์ ลูกชายคนเล็ก


หลานชายรูปหล่อ


ญาติ ๆ ร่วมกันกรวดน้ำ

คุณยายกง มีการเจ็บป่วยด้วยอาการของโรคชรา เริ่มมีอาการไม่สู้ดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนกระทั่ง เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ได้มีอาการกำเริบ อ่อนเพลีย เบื่ออาหารและความจำเลอะเลือน และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก็ไม่ยอมรับประทานอาหาร จึงทำให้เกิดอาการช๊อคและหมดสติไป ลูกหลานได้ดูแลอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๑๐ น. คุณยายกง ก็จากไปด้วยอาการสงบบ้านของคุณยาย


อากาศก็ร้อนพอควร


คุณอำนาจ ศรีสงคราม ถวายซอง


Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com Click to TOP

ท่านเข้าชมลำดับที่
update