Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-9768323
E-Mail : surapanus@gmail.com
สาระ ความรู้   

            พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญ กฏหมายต่างๆ, ระเบียบต่างๆ, สิ่งใดที่เป็นข้อสรุปหรือตกผลึกแล้วว่าเป็นความจริง เห็นจะต้องศึกษาไว้ เป็นความรู้ทั่วไป เราจะสรรหามาไว้ให้ท่าน อย่าลืมติชมเราบ้างก็แล้วกัน surapanus@gmail.com

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕    [เอกสาร] 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕    [เอกสาร] 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕    [เอกสาร]

ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. สืบค้นจาก http://criminal.police.go.th/    [ค้นหาได้ตามต้องการ]

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    [ค้นหาได้ตามต้องการ]

รวม พรบ. ต่าง ๆ จาก www.thailaws.com    [ค้นหาได้ตามต้องการ]

รวม พรบ. ทางการศึกษา 40 ฉบับ จากครูอินเตอร์.คอม    [ค้นหาได้ตามต้องการ]

กฏหมายการศึกษา    [ค้นหาได้ตามต้องการ]

ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    [ค้นหาได้ตามต้องการ]

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕    [เอกสาร] 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย    [เอกสาร]

การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔    [เอกสาร]

การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
          และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ๘ เมษายน ๒๕๕๔ )    [เอกสาร]

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔    [เอกสาร]

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค.(๒)
          (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    [เอกสาร]

การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔    [เอกสาร]

ชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง    [เอกสาร]

คู่มือประเมินวิทยฐานะใหม่    [เอกสาร]

คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป    [เอกสาร]

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑๓ กันยายน ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒    [เอกสาร]

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน wold Class    [เอกสาร]

สรุปประเด็น ถาม – ตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๕/๒๕๕๔    [เอกสาร]

แผนบริหารควาเสี่ยง (Risk Management Plan)    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑    [เอกสาร]

การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น (๒๓ กันยายน ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553    [เอกสาร]

การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔    [เอกสาร]

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
         [เอกสาร]

การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
         [เอกสาร]

การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔    [เอกสาร]

การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (๑ เมษายน ๒๕๕๔)    [เอกสาร]

มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ(เพิ่มเติม) คำสัง สพฐ.ที่ ๑๖๘๕/๒๕๕๓    [เอกสาร]

กฎ ก.คศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๓
         [เอกสาร]

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓    [เอกสาร]

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)    [เอกสาร]

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๒
        [เอกสาร]

แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)    [เอกสาร]

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙    [เอกสาร]

เครื่องแบบข้าราชการ    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖    [เอกสาร]

การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    [เอกสาร]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓    [เอกสาร]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    [เอกสาร]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓    [เอกสาร]

สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐    [เอกสาร]

มาตรฐานห้องสมุด และตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [download]

ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ ใช้ประกอบการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม [ตามคำขอ]    [download1][download2][download3]

โรงเรียนมาตรฐานสากล จากการประชุมลง MOU ที่ รร.นภาลัย อุดรธานี    [download]

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา    [กพ.2552]   [29 พค.2552]    [29 กค.2552]

คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐    [เอกสาร]

DD ดาวน์โหลดโปรแกรม (Download.com]    [เปิดค้นหา]

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)    [เอกสาร]

มาตรฐานตำแหน่ง    [เอกสาร]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    [เอกสาร]

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    [เอกสาร]

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา    [เอกสาร]

การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตำ แหน่ง    [เอกสาร]

การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน    [เอกสาร]

การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    [เอกสาร]

ประวัติเมืองอุบลราชธานี    [html]    ข้อมูลเมืองอุบลฯ   [เอกสาร]

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔)    [เอกสาร]

ค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ    [เอกสาร]

ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [เอกสาร]

เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546    [เอกสาร]

กฏอัยการศึก    [เอกสาร]

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้ากน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ    [เอกสาร]

ประกาศกระศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546    [เอกสาร]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547    [เอกสาร]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548    [เอกสาร]

คู่มือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [Download]

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน     พ.ศ.2548    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549    [เอกสาร]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547    [เอกสาร]

กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549    [เอกสาร]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (รวมทั้งหมด)    [Download]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (1)    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (2)    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (3)    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    พ.ศ.2549   [เอกสาร]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา     พ.ศ.2548    [เอกสาร]

กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549    [เอกสาร]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ     พ.ศ.2547   [เอกสาร]

กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549    [เอกสาร]

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548    [เอกสาร]

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548    [เอกสาร]

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548    [เอกสาร]

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548    [เอกสาร]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    [เอกสาร]

การให้บริการหนังสือสำคัญทางการศึกษา    [เอกสาร]

ข้อบังคับของกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน    [เอกสาร]

การนับอายุเด็กเข้าเรียน    [เอกสาร]

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 [เอกสาร]

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) : ฉบับสรุป โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี    [เอกสาร]

หนังสือมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ พ.ศ.๒๕๔๙    [เอกสาร]

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑    [เอกสาร]


Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com           


ลำดับที่เข้าชม
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2552
update