Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-9768323
E-Mail : surapanus@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ   

            งานวิชาการที่นำเสนอในเว็ปนี้เป็นผลงานทางวิชาการที่ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมเพียงพอแก่การเผยแพร เป็นเอกสารที่จัดทำเอง คัดลอกมา บางเรื่องได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง แต่บางเรื่องไม่สามารถติดต่อเจ้าของเรื่องได้ หากท่านใดแวะมาแล้วพบเจอ โปรดอนุเคราะห์ให้อภัยเราด้วย เพราะเราเห็นว่า หากเผยแพร่แก่สาธารณะแล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างสูง และแจ้งให้เราทราบด้วยเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย เราพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ที่เราตั้งขึ้นเอง จึงขอแจ้งทุกท่านว่า ขึ้นอยู่กับท่านเอง ว่าสมควรจะศึกษา หรือนำไปเผยแพร่ต่อหรือไม่ คำติชมของท่าน คือยาชูกำลังสำหรับเรา โปรดติชมเราด้วยนะ

งานวิจัยดุษฎีบัณฑิต   การรับรู้และตีความเศรษฐกิจพอเพียงในมโนทัศน์ของชาวอีสาน
        โดย ดร.ปราโมทย์ ศิลปศาสตร์ นักวิชาการอิสระ [ส่วนหน้า] ,[บทที่ ๑] ,[บทที่ ๒] , [บทที่ ๓] ,[บทที่ ๔] ,[บทที่ ๕] , [บรรณานุกรม] ,[ภาคผนวก], [ประวัติผู้วิจัย]

รายงาน   การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้ ICT เพื่อการศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549
        โดย นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา [บทคัดย่อ] ,[บทนำ] ,[บทที่ ๑] , [บทที่ ๒] ,[บทที่ ๓] ,[บทที่ ๔] , [บทที่ ๕] ,[ภาคผนวก]

บทคัดย่องานวิจัย   สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี, 192 หน้า.
        ISBN 974-9705-14-9, พ.ศ. 2547.โดย นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์    [เอกสาร]

บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
       โดย นางสาวปาริชาติ โชติช่วง ครูการชำนาญการโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์  [บทคัดย่อ]

บทคัดย่อ งานวิจัยเพื่อพัฒนา เรื่อง การพัฒนาลักษณะนิสัยทางการเรียนและผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนโดยใช้กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
       (YC-Youth Counselor) ในโรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
       โดย นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเดชอุดม  [บทคัดย่อ]

บทคัดย่อ งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
       โดย นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเดชอุดม  [บทคัดย่อ]

บทคัดย่อ งานวิจัยเพื่อพัฒนา เรื่อง การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
       เขต 5 โดย นางจิรกานต์ สุภสร รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  [บทคัดย่อ]

รายงาน   แบบฝึกทักษะชีวิตชุดที่ ๒ ทักษะการตระหนักรู้ในตนและความเห็นใจผู้อื่น เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
        และพลศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดย คุณครูชวนชม กุลเซ็นต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเดชอุดม
        [ปก] ,[แผนการเรียนรู้] ,[แบบฝึก] , [แบบประเมิน] ,[แบบทดสอบ]

รายงาน   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยวิมานพระอินทร์
       สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดย คุณครูเรวดี จุลโคตร ครูชำนาญการโรงเรียนเดชอุดม  [เอกสาร]

รายงาน   รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดม
       ที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
        โดย คุณครูนิจพร สุขสวัสดิ์อำนวย ครูชำนาญการโรงเรียนเดชอุดม    [เอกสาร]

รายงาน   ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชอุดม
        โดย คุณครูวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเดชอุดม [ปก] ,[บทที่ ๑] ,[บทที่ ๒] , [บทที่ ๓] ,[บทที่ ๔] ,[บทที่ ๕] , [บรรณานุกรม]

งานวิจัย    เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสตรง
        ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
        โดย คุณครูอุทัย แข็งกลาง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเดชอุดม    [เอกสาร]

โครงการจัดการเรียนรู้    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาฟิสิกส์ (ว๔๐๒๐๓) โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
        โดย คุณครูอุทัย แข็งกลาง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเดชอุดม [ปก] ,[คำนำ โครงการสอน] ,[หลักสูตร] , [การวิเคราะห์หลักสูตร] ,[กำหนดแนวทางวัดผล] ,
        [สัดส่วนการวัดและประเมินผล] ,[แผนการจัดการเรียนรู้]

บทคัดย่อ รายงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียน
        โดย นางสุจิตรา อ่อนพุทธา โรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4    [เอกสาร]

คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ    [Download]

การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่ โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช         [เอกสาร]

การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับที่ 4 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
        [Download]

การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับที่ 6 เรื่อง แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา    [Download]

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(PBB) เรื่อง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ    [เอกสาร]

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(PBB) เรื่อง การบริหารสินทรัพย์        [เอกสาร]

คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบ โดย อ.สาคร แสงผึ้ง    [เอกสาร]

สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Benchmarking    [เอกสาร]

บทสรุปผู้บริหาร นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education)    [เอกสาร]

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการใช้สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด     [Download]

บทคัดย่อ การศึกษาการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา       [เอกสาร]

บทสรุปผู้บริหาร นโยบายการพัฒนาเทคโนฯ (e-Education)    [เอกสาร]

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตอน ความเหมาะสมของการใช้สื่อ       [เอกสาร]

บทเรียน Online เรื่อง จดหมายเวียน โดย นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข    [บทเรียน]

บทเรียน Lynux    [Download]

ราายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ระหว่าง วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ . สุขุมวิท กรุงเทพฯ     [เอกสาร]

รายงานผลการวิจัยและพัฒนา โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ (เอกสาร สนก.06/2549) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    [Download 1 ]    [Download 2 ]

รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทักษะความคิดระดับสูง โดย ผศ.ดร. อุษณีย์ โพธิสุขและคณะ     [เอกสาร]


Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com           


ลำดับที่เข้าชม
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2552
update