Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์   

: : : ประวัติการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : : : คำติชมของท่าน คือยาชูกำลังสำหรับเรา โปรดติชมเราด้วยนะ

: : : การอบรม-สัมมนา-ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ : : :
ที่
วัน เดือน ปี
รายการ
สถานที่/ผู้จัด
1
14 ก.พ. 2522
การอบรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2
6-8 ธ.ค. 2526
หลักสูตรการผลิตเกมและของเล่นคณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
3
19 ก.ย. 2528
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ
4
21 ก.ค. 2532
การอบรมวิทยากรท้องถิ่น เพื่อประสานงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รุ่นที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
5
18-20 มิ.ย. 2533
โครงการพัฒนาคุณภาพครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
6
23 เม.ย. 2535
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
กรมไปรณีย์โทรเลข
7
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2536
"การสร้างงาน" ตามโครงการพัฒนาและฝึกอบรมครูผู้สอนในสังกัดกรมสามัศึกษา
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
8
8-9 ต.ค. 2537
การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ครูประจำกลุ่ม ตามหลักสูตร กศน.โรงเรียนสายสามัญ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
9
17-18 มิ.ย. 2538
การพัฒนาประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของครูสายบริหาร รุ่นที่ 1
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 1
10
17-21 ก.ค. 2538
การใช้ Microsoft Office รุ่นที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
11
23-26 เม.ย. 2539
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมครูผู้สอนในสังกัดกรมสามัญศึกษา
หลักสูตรวิชา คอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
12
7-9 ส.ค. 2539
ประชุมสัมมนาผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
13
19-20 พ.ค. 2540
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
14
29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2541
การอบรมครูเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนแนวใหม่
หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
15
14-15 ก.ค. 2541
การประเมินผลจากสภาพจริง และการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 6
16
25-27 พ.ย. 2541
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
17
22-26 มี.ค. 2542
Windows NT for Administrator
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
3-7 พ.ค. 2542
ประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ วิชาคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
19
13-16 มิ.ย. 2542
ประชุมสัมมนาผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
20
18-20 ต.ค. 2542
ประชุมปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำยุทธศาสตร์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
21
7-8 ธ.ค. 2542
ประชุมสัมมนาบุคลากรงานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
22
17-21 ก.พ. 2543
โครงการพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
23
27-28 มี.ค. 2543
การวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
24
22-26 พ.ค. 2543
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนประสิทธิภาพวิทยากรแกนนำ วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2543
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
25
22-27 มิ.ย. 2543
การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ NECTEC
26
24-25 ส.ค. 2543
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา
สหวิทยาเขตเดชอุดม กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
27
1-3 ก.ย. 2543
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ศูนย์วิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร
(Academic Center for Personnel Development)
28
6-7 ต.ค. 2543
การผลิตและเลือกใช้สื่อการสอนเบื้องต้น
สหวิทยาเขตเดชอุดม ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
14-15 ต.ค. 2543
โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียน
กรมวิชาการ และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 9
30
27-29 มี.ค. 2544
การประเมินตนเอง และการบริหารเชิงระบบ
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
31
19-20 ก.ค. 2544
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
สหวิทยาเขตเดชอุดม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
32
28-31 ส.ค. 2544
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนประสิทธิภาพวิทยากรแกนนำ วิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อดำเนินการจัดอบรมครูระดับประถมศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
33
11-12 ก.ย. 2544
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อการสื่อสารการปฏิรูปศึกษา
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
34
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 2544
การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
35
25-28 มิ.ย. 2545
ผู้ประเมินภายในสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
36
26-27 ก.ค. 2545
ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
สหวิทยาเขตอุบลใต้ จังหวัดอุบลราชธานี
37
1-3 ส.ค. 2545
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
กระทรวงศึกษาธิการ
38
31 ม.ค. 2546
ประชุมสัมมนา"หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน
ให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3 ตามเกณฑ์ใหม่ของ ก.ค.
"กลุ่มผู้ประเมิน
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
39
3 - 4 เม.ย. 2546
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
40
17-18 เม.ย. 2546
การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
41
19-20 มิ.ย. 2546
การจัดทำเว็ปไซด์โรงเรียน
สหวิทยาเขตเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
42
3 - 7 พ.ย. 2546
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำชุดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นหลัก
โครงการพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นหลัก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
43
22-26 ธ.ค. 2546
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำชุดอบรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำและครูในโรงเรียนแกนนำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
44
11 มิ.ย. 2547
การประชุมปฏิบัติการด้านการวางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
45
24-25 ส.ค. 2547
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุในธรรมชาติ
ธนาคารสมอง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
46
14-15 ม.ค. 2548
เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
งานมหกรรมวิชาการ"สานฝันสู่ความเป็นเลิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
47
22-24 มี.ค. 2548
การอบรมสัมมนา เรื่อง พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์เยาวชน
สำหรับอาจารย์สังกัดกรมสามัญศึกษา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
48
21-22 พ.ย. 2548
การพัฒนาความรู้การบริหารสถานศึกษา
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางหารศึกษา
(OHM MODERN ED.)
49
6 ก.พ. 2549
การทดสอบกำลังใจ ด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
50
8-10 พ.ค. 2549
การประชุมปฏิบัติการระดมความคิดจัดทำแผนการอบรมครู
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
51
7-16 พ.ย. 2549
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ(ส่วนภูมิภาค)
ประจำปีการศึกษา 2550
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กระทรวงกลาโหม
52
7 - 9 ก.พ. 2550
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา งานนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
ครั้งที่ 15
เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
53
11 - 15 มิ.ย. 2550
เป็นกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมและการแสดงศักยภาพนักเรียน ปี 2550
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนากระแซงทุ่งเทิง สพท.อบ.5
54
26 - 28 พ.ค. 2550
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ GIMP, KompoZer และ Open Office"
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (ZIPA)
55
22 - 28 มิ.ย. 2550
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
56
28 ส.ค. 2550
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
57
7-11 ก.ย. 2550
ศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้ ICT ในการเรียนการสอน และการแข่งขัน The National Junior Robotics Competition (NJRC)
ประเทศสิงคโปร์
58
10 ก.พ. 2552
การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยห้องเรียนคุณภาพ
และการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 2551
สำนักงานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุบล
59
8-11 พ.ค. 2552
อบรมปฏิบัติธรรมตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
"หลักสูตรวิปัสสนาโดยปรมัตถ์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
60
14 พ.ค. 2552
การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบGURU Online รุ่น 1/2552
กระทรวงศึกษาธิการ


Back

Next
update