Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์   

: : : ประวัติการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : : : คำติชมของท่าน คือยาชูกำลังสำหรับเรา โปรดติชมเราด้วยนะ

: : ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร :2540 - ปัจจุบัน : :
ที่
วัน เดือน ปี
รายการ
สถานที่/ผู้จัด
1
25-28 มี.ค. 2540
วิทยากรผู้ให้การอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2
1-4 เม.ย. 2540
วิทยากรผู้ให้การอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3
8-11 เม.ย. 2540
วิทยากรผู้ให้การอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4
16-19 เม.ย. 2540
วิทยากรผู้ให้การอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5
12-15 ส.ค. 2540
วิทยากรผู้ให้การอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเร่งรัดสำหรับครูอาจารย์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
6
27-29 มี.ค. 2541
วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office
โรงเรียนนาส่วงวิทยา กรมสามํญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
7
12-13 มิ.ย. 2541
วิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยอบรม โรงเรียนนาส่วงวิทยา
โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
8
21-22 มิ.ย. 2541
วิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยอบรม โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
9
พ.ศ.2542
วิทยากรและสนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 0449/2, 0537/2, 1210/2 และ รุ่นที่ 1589/2
กองอำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านชุดที่ 6 (กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 225) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
10
28-30 มิ.ย. 2542
วิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าค่ายพุทธธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ณ วัดบ้านทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
11
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2542
วิทยากรการอบรมตามโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
12
8 - 10 ก.ค. 2542
วิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าค่ายพุทธธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ณ วัดบ้านทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
13
17 - 18 ก.ค. 2542
วิทยากรอบรมโครงการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
14
30 ก.ค.- 1 ส.ค. 2542
วิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าค่ายพุทธธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ณ วัดบ้านทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
15
18 - 20 ต.ค. 2542
วิทยากรการประชุมปฏิบัติการ ระบบคุณภาพการศึกษาและการจัดทำยุทธศาสตร์
หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
16
7 - 11 ก.พ. 2543
วิทยากรค่ายผู้นำเยาวชนในสถานศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
17
27 - 28 มี.ค. 2543
วิทยากรการอบรมปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
18
29 - 31 พ.ค. 2543
วิทยากรค่ายปฐมนิเทศ และอบรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2543
วัดบ้านทุ่งเทิง ร่วมกับ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
19
26 - 27 มี.ค. 2544
วิทยากรการอบรมการใช้โปรแกรม ศธ 01
กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 9
20
18 - 28 เม.ย. 2544
วิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้สอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
21
12 - 14 มิ.ย. 2545
วิทยากรในโครงการอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
22
29 - 31 ก.ค. 2545
วิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าค่ายพุทธธรรม-คุณธรรมนำชีวิต
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนนาจะหลวย และอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
23
28 - 31 ส.ค. 2545
วิทยากรการประชุมปฏิบัติการขยายผลการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
สหวิทยาเขตอุบลใต้ จังหวัดอุบลราชธานี
24
17 - 19 ก.ย. 2545
วิทยากรหลักสูตร "ค่ายราชภัฏทองคำ" กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา เก่ง ดี มีสุข บนวิถีไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25
11 - 14 พ.ย. 2545
วิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าค่ายพุทธธรรม-คุณธรรมนำชีวิต
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนนาจะหลวย และโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
26
10 - 21 มี.ค. 2546
วิทยากรในการอบรมครู หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
27
13 - 15 พ.ค. 2546
วิทยากรอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สหวิทยาเขตเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
28
23 - 25 พ.ค. 2546
วิทยากรค่ายพุทธธรรม-คุณธรรมนำชีวิต
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
29
28 - 30 พ.ค. 2546
วิทยากรค่ายพุทธธรรม-คุณธรรมนำชีวิต
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
30
19 - 20 มิ.ย. 2546
วิทยากรการอบรมการจัดทำเว็ปไซด์โรงเรียน
สหวิทยาเขตเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
31
22 มิ.ย. 2546
วิทยากรการอบรมการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
32
8 - 19 มี.ค. 2547
วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างแหล่งเรียนรู้บนเว็บเพจ โครงการอบรมวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์และครูในโรงเรียนแกนนำ ระดับมัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)
33
29 มี.ค.- 7 เม.ย. 2547
วิทยากรในการอบรมครูหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
34
27 - 28 พ.ค. 2547
วิทยากรการอบรมหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
35
7 - 8 ส.ค. 2547
เป็นกรรมการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาค 10 ศูนย์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
36
26 - 28 ส.ค. 2547
วิทยากรการประชุมวิชาการเรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การปฏิรูปการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)
37
11 - 12 ตุลาคม 2547
วิทยากรอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
38
29 - 30 พ.ย. 2547
ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)
39
11 มี.ค. 2548
วิทยากรการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
40
25 - 29 เม.ย. 2548
วิทยากรให้การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
41
11 - 13 พ.ค. 2548
วิทยากรค่ายพุทธธรรม-คุณธรรมนำชีวิต
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
42
23 - 25 พ.ค. 2548
วิทยากรค่ายพุทธธรรม-คุณธรรมนำชีวิต
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
43
15 - 17 ก.ค. 2548
Trainer of The English Camp for Thai Students
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
44
26 - 27 ส.ค. 2548
วิทยากรการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
45
28 ส.ค. 2548
วิทยากรการอบรมหลักสูตร "ครูสู่ความก้าวหน้า ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
46
8 ต.ค. 2548
วิทยากรการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"
กลุ่มเครือข่ายนากระแซงทุ่งเทิง สพท.อบ.5
47
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2549
วิทยากรจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
48
4 - 6 ก.ย. 2549
วิทยากรการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิด Peer Coaching Program ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา
49
19 - 21 ก.ย. 2549
วิทยากรการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิด Peer Coaching Program ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพท.อบ.1
จังหวัดอุบลราชธานี
50
8 - 10 ต.ค. 2549
วิทยากรการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิด Peer Coaching Program ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพท.สร.1
จังหวัดสุรินทร์
51
11 - 13 ต.ค. 2549
วิทยากรการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิด Peer Coaching Program ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการ สพท.อบ.2
จังหวัดอุบลราชธานี
52
7 ก.พ. 2550
Trainer of The English Camp for Thai Students
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
53
26 - 27 ก.พ. 2550
วิทยากรการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การปรับซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กลุ่มเครือข่ายนากระแซงทุ่งเทิง สพท.อบ.5
54
22 - 24 มิ.ย. 2550
วิทยากรจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ประจำปี 2550
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


Back

Next
update