Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์   

: : : ประวัติการศึกษา : : : คำติชมของท่าน คือยาชูกำลังสำหรับเรา โปรดติชมเราด้วยนะ

ประถมศึกษาปีที่ 7

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทยาลัยครู ป.กศ.สูง

ปริญญาตรี (ศษ.บ.)

ปริญญาโท (ค.ม.)

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลประทานวิทยา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (ป.กศ.สูง เอกคณิตศาสตร์))
Click to TOP
: : : ประวัติการศึกษา : : :

ที่
วัน เดือน ปี
หลักสูตร
หน่วยงาน/สถาบัน
1
24-07-2517
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 24 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2
24-02-2518
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3
29-09-2518
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
4
16-03-2520
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5
05-09-2521
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3
กรมการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
6
10-03-2522
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
7
26-03-2522
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4
กรมการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
8
15-09-2529
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพัฒนาชุมชน
ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
9
13-02-2532
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
12-07-2533
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(BTC)
ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
11
18-09-2534
หลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
12
30-04-2535
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
13
30-07-2540
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(ATC)
ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
14
24-04-2541
หลักสูตรลูกเสือชาวบ้านขั้นต้น
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี
15
01-07-2543
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง วูดแบดจ์ 2 ท่อน
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
16
08-10-2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17
16-11-2549
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ (ผกท.พ.)
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง มณฑลทหารบกที่ 22


Back

Next
update