rt ประวัติพอสังเขป นายสุระพันธ์   ศิลปศาสตร์ rt

นายสุระพันธ์    ศิลปศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม (พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)

นามเรียกขานวิทยุสมัครเล่น : HS3 EEF
webmaster :http://www.silapasart.com , http://surapanus.hi5.com/
e-mail : surapanus@yahoo.com , surapanus@gmail.com, surapanus@hotmail.com,
: : : : : ส อ ง ผู้ ใ ห้ กำ เ นิ ด : : : : :
นายประสิทธิ์ ศิลปศาสตร์
บุตรนายจิตร  (แซ่จิ๋ว) กับนางเทียม  (สีชาด)ศิลปศาสตร์
กับ
นางกองแพง   ปิติกะวงศ์
บุตรี นายสาย    ปิติกะวงศ์ กับนางคุ้ม    ศรีสุระ


@ @ เด็กชายสุระพันธ์    ศิลปศาสตร์ @ @

เป็นบุตรลำดับที่ ๗ ในจำนวน ๙ คน ดังนี้
ลำดับที่ ๑ เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย
ลำดับที่ ๒ นายวิทยา(อู๊ด)   ศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ๓ เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย
ลำดับที่ ๔ นางสุภาพร(ติ๋ว)    ดาวเลอร์
ลำดับที่ ๕ นางสุนันทา(ต้อย)   แซ่แต้
ลำดับที่ ๖ ด.ช.สุรพล(ต๋อง)   ศิลปศาสตร์(เสียชีวิตในวัยเด็ก)
ลำดับที่ ๗ นายสุระพันธ์(ต๋อย)    ศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ๘ นางสุจิตตา(ตุ๊ก)    อ่อนพุทรา
ลำดับที่ ๙ นายสุรชัย(ต้อม)    ศิลปศาสตร์


เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๑
ที่บ้านหนองตาโผ่น ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     

ในวัยเด็กได้รับการศึกษาชั้นต้น
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น(มิตรภาพที่ ๕)
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๗ ที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กทม.
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี.การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑)
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)
แขนงวิชา มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.๒๕๓๒)


ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๔๗)สมรสกับนางสาววนิพร   ธรรมวงษา
บุตรี นายบุญทอง กับนางพิมพา    ธรรมวงษา
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗
ณ บ้านทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รดน้ำมนต์โดยพระครูกิตติญาณสุนทร(หลวงปู่เวิ้ง)
     

มีบุตร-ธิดา รวม ๒ คน
คนโต เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘
เป็นหญิง นางสาวศุลีมาศ    ศิลปศาสตร์
จบ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     

คนเล็ก เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒
เป็นชาย นายพลทิตย์    ศิลปศาสตร์
ปริญาตรี คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์
แขนงโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒
ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตำบลทุ่งเทิง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี(เลขาฯสภาตำบลทุ่งเทิง พ.ศ.๒๔๒๖-๒๕๓๔)

ปี พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๕
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล, ผู้ประสานงาน
สาขาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตำบลนากระแซง
ปัจจุบัน คือ โรงเรียนนากระแซงศึกษา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


(ปี พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างบ้านหลังแรกที่บ้านทุ่งเทิง)

ปี พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๓๙
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงาน
สาขาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตำบลนาโคกชำแระ
ปัจจุบัน คือ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี(อบรมผู้บริหารระดับสูง เม.ย.๒๕๓๕)

วันที่ ๕ ส.ค. พ.ศ.๒๕๓๖ - ๓๑ มี.ค. พ.ศ.๒๕๔๔
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


(รวมญาติวันขึ้นบ้านใหม่ ๒๕๓๕)

๑ เม.ย. พ.ศ.๒๕๔๔ - ๑๙ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๔๕
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี(ปี พ.ศ.๒๕๔๖ สร้างบ้านหลังที่สองที่บ้านนาคำ)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๗
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


(พ่อ-แม่-ลูก ๘ ม.ค. ๒๕๔๘)

๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๗ - ๗ ม.ค. ๒๕๕๑
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี(๙ ก.ย.๒๕๕๐ ศึกษาดูงานด้าน IT ที่สิงคโปร์)

๗ ม.ค. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


Next

ท่านเข้าชมลำดับที่ี่
เริ่มนับ 5 มกราคม 2551
update